January 19, 2021, 1:00 pm
Home Arhiva anunturi

 

ANUNŢ

 

Primăria comunei Trifesti, judetul Neamt, organizează la sediul institutiei, examen pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante in regim contractual:

1. Mecanic utilaje la Compartimentul ,,Administrativ, gospodarire comunala, protectia mediului, paza si ordine publica,,

Condiţii de participare :
- minim studii profesionale în domeniu, finalizate cu diplomă(certificat) de calificare în meseria mecanic utilaje terasiere (buldoexcavator, autogreder, incărcător frontal);
- permis de conducere categoria B, C, E .

Concursul va consta in proba scrisa la data de 27.08.2014 ora 09:00 si interviul la data de 29.08.2014 ora 09:00;

Termen de depunere a dosarelor : 22.08.2014, ora 12.00

Bibliografie si tematica
• Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
• Legea Nr. 53 / 2003 republicată , privind Codul muncii;
• Legea Nr. 215 2001 republicată, privind administraţia publică locală ;
• OUG nr. 195/2002 republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, actualizata ;
• Tehnica realizării terasamentelor, Ed. Napoca Star Cluj-Napoca, 2004 - DOMŞA JULIETTA, SĂBĂREANU EUGENIA,

2. Muncitor la Compartimentul ,,Administrativ, gospodarire comunala, protectia mediului, paza si ordine publica,,

Condiţii de participare: studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat

Concursul va consta in proba scrisa la data de 27.08.2014 ora 09:00 si interviul la data de 29.08.2014 ora 10:00;

Termen de depunere a dosarelor : 22.08.2014, ora 12.00

Bibliografia şi tematica:
• Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
• Legea Nr. 53 / 2003, republicată , privind Codul muncii ;
• Legea Nr. 215 2001, republicată, privind administraţia publică locală ;
• Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, actualizata ;
• Odinul Nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei , cap . VI .

Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii pentru a se putea inscrie la concurs, precum si continutul dosarului de inscriere se gasesc pe site-ul institutiei www.primariatrifesti.ro la sectiunea Anunturi de angajare sau la secretariatul primariei Trifesti, persoana de contact – d-l Fotea Vasile , telefon 0233 745547

DOSARUL DE CONCURS

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor.

 

 

           Primar ,                                                Secretar

Jur. Duminica Vasile Octavian                             Fotea Vasile

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 23 guests online