January 19, 2021, 11:44 am
Home Anunt recrutare personal SVSU

ANUNT SELECŢIONARE PERSONAL
IN SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Primăria comunei Trifeşti selecţionează persoane pentru încadrarea în Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Trifeşti, în următoarele condiţii :
• să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al municipiului, oraşului/sectorului sau comunei, beneficiar al voluntariatului;
• să aibă vârsta minimă de 18 ani;
• să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;
• să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie.

Prin voluntariat se înţelege activitatea de interes public desfăşurată benevol de persoane fizice în serviciile publice de urgenţă voluntare, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă.
Activitatea de voluntariat în situaţii de urgenţă se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.

Principalele obligaţii ale voluntarului din serviciul de urgenţă voluntar sunt următoarele:

a) să respecte cu stricteţe clauzele contractului de voluntariat;
b) să îndeplinească sarcinile primite şi atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de beneficiarul voluntariatului;
c) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat;
d) să respecte timpul de prezentare în caz de alertă la locul stabilit de beneficiarul voluntariatului;
e) să participe la cursurile de instruire şi verificările anuale a cunoştinţelor şi abilităţilor practice, organizate sau stabilite de beneficiarul voluntariatului;
f) să utilizeze în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate bunurile aflate în folosinţa serviciului de urgenţă voluntar şi să acţioneze pentru păstrarea mijloacelor tehnice din dotarea acestuia în perfectă stare de funcţionare;
g) să sesizeze organele în drept despre neregulile din domeniul de activitate constatate în sectorul de competenţă;
h) să fie respectuos, cuviincios şi corect în relaţiile cu personalul serviciului de urgenţă voluntar şi să dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană;
i) să acorde sprijin colegilor pe timpul executării misiunilor şi intervenţiilor;
j) să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morală în întreaga activitate;
k) prin întregul său comportament să se arate demn de consideraţia şi încrederea impuse de statutul de voluntar;
l) să îşi probeze calitatea de voluntar, în exercitarea atribuţiilor specifice, cu legitimaţia eliberată de beneficiarul voluntariatului
Personalul voluntar din serviciile de urgenţă voluntare are obligaţia să poarte uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive

Recompense şi sancţiuni:

Pentru acte de eroism, curaj şi devotament în executarea unor misiuni, precum şi pentru merite deosebite în îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin, personalului voluntar i se pot acorda următoarele recompense morale şi materiale:
a) mulţumiri verbale şi scrise;
b)scrisori de mulţumire personale sau adresate instituţiei ori operatorului economic care are calitatea de angajator în raport cu voluntarul;
c) evidenţierea în mass-media locale şi centrale a acţiunilor întreprinse de voluntar;
d) citarea prin ordin de zi al inspectorului şef al inspectoratului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
e) acordarea, în condiţiile legii, de titluri onorifice, decoraţii şi premii în obiecte sau bani.
Pentru abateri de la regulile de disciplină, neîndeplinirea îndatoririlor sau a condiţiilor contractuale personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare i se pot aplica următoarele sancţiuni:
a) avertisment;
b) suspendarea dreptului de a activa în cadrul serviciului de urgenţă voluntar, precum şi a drepturilor aferente, pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 6 luni, în funcţie de gravitatea abaterii;
c) rezilierea contractului.

Drepturi:

a) asigurarea în caz de accident şi de boală, ce pot interveni în timpul activităţilor desfăşurate, încheiată de consiliul local beneficiar al voluntariatului, în condiţiile legii;
b) echipament individual de protecţie;
c) materiale igienico-sanitare;
d) supliment alimentar;
e) să fie repartizat pe un post conform pregătirii;
f) să beneficieze de măsuri de securitate şi sănătate a muncii;
g) să beneficieze de formare profesională;
h) să beneficieze de compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii, conform Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;

Documente necesare la înscriere :

• Cerere adresată primarului comunei Trifeşti;
• Carte (buletin) de identitate;
• Copie diplomă de studii, cursuri de specializare;
• Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie

Pentru relaţii suplimentare : Sef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă – Bădărău Gheorghe, direct la sediul primăriei sau la telefon 0730112635, 0233 745547, zilnic, între orele 08.30-15.30.

PRIMAR,

Lupu Dan Marian

Anuntul in format pdf se poate descarca de aici

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 9 guests online